Photo SME

             ดร.ณพพงศ์  ธีระวร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย นำทีมกรรมการบริหารและประธานจังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย นอกจากนี้ยังสนับสนุนด้านการเข้าถึงองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์และอื่นๆ โดย สสว. และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเป็นตัวกลางที่ร่วมสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสทางการตลาด อันได้แก่การผลักดันให้เกิดการซื้อขายกันภายในกลุ่มสมาชิก จากการใช้บริการ Web-App และช่องทางการตลาดออนไลน์ ที่ทางสมาพันธ์ฯ ได้พัฒนาขึ้น รวมถึงการประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการค้าในระดับภูมิภาคกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ด้วย โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็น “Perfect Solution สำหรับ SME ไทย” นับเป็นอีกหนึ่งในพันธกิจการ “รวมพลังคนตัวเล็ก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ผ่านเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับธุรกิจ SMEs ที่สมาพันธ์ให้ความสำคัญและสานต่อกิจกรรมเพื่อเครือข่ายสมาชิก SMEs ไทยอย่างต่อเนื่อง