logo PR Thailand

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ Executive Communication Program (EXCOMM – PR Thailand 6) โดยเจาะ ประเด็นการสื่อสารที่สาคัญแห่งยุค “Corporate PR, Brand and Marketing Communication Strategies in Digital Era : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร แบรนด์ และการตลาด ในยุคดิจิทัล” เฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.ระหว่าง 27 สิงหาคม – 1 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมอโนมา (ถ.ราชดำริ)

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน การสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล การจัดการการสื่อสารด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ องค์กร ถือเป็นส่วนสำคัญ…ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนกระบวนการสื่อสารและ วางแผน อย่างเป็นระบบ อย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการแข่งขันในยุคดิจิทัล ในการสร้างความเติบโต ให้กับองค์กรได้อย่างมั่นคง

หลักสูตร “การบริหารงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ” Executive Communication Program (EXCOMM – PR Thailand 6) โดยสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเป็นหลักสูตรการ สื่อสาร ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งด้านเนื้อหา กรณีศึกษา และเครือข่าย เพื่อบริหาร ปฏิบัติการทางการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย EXCOMM-PR Thailand 6 ในปี 2559  จะมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธก์ารสื่อสารองค์กร แบรนด์และสื่อสาร การตลาดในยุคดิจิทัล ได้แก่ Social Media Digital PR Digital Marketing / ทิศทาง กลยุทธ์ และการบริหารประเด็นการสื่อสาร / กลยุทธ์การวางแผนสื่อ / การสื่อสาร เพื่อสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วม / การวิเคราะห์ แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค / การดำเนินธุรกิจองค์กรเพื่อสังคม และความสัมพันธ์กับชุมชน / การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างการยอมรับและสนับสนุนจากพนักงาน / การบูรณาการเครื่องมือการสื่อสาร / กรณีศึกษา การสื่อสารภาพลักษณ์ แบรนด์ และการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบการ เรียนรู้ที่หลากหลายของหลักสูตรทั้งการบรรยายหลักการที่เกี่ยวข้อง /การระดมสมองเพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่วม/การแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรและประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงการเจาะลึกกรณีศึกษา การวิเคราะห์ตัวอย่างสถานการณ์ที่น่าสนใจ

ที่ผ่านมา หลักสูตร “การบริหารงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ” Executive Communication Program (EXCOMM – PR Thailand 5) โดย สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์แบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภายในองค์กร CSR นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัตงานที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงาน สื่อสารขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมนอกจากจะได้รับแนวคิด ประสบการณ์ และกระบวนการเรียนรู้ ทางการสื่อสารเพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กร และยังได้ร่วมเป็นการสร้างเครือข่ายการสื่อสาร ที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคม ประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์ 081 – 939 – 9964 / e-mail : tpra.prthailand@gmail.com / www.prthailand.org

Final_PR1 copy