190628 depa

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อติดตามความสำเร็จโครงการเปลี่ยนผ่านชุมชนและสถานประกอบการสู่ดิจิทัล พร้อมศึกษาดูงานความคืบหน้าและความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการ และการตลาด เพื่อการยกระดับขีดความสามารถ การเพิ่มประสิทธิภาพ และมูลค่าเพิ่ม ทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากดีป้า

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล กล่าวว่า ตามที่ ดีป้า มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านดิจิทัล และให้การส่งเสริมและอุดหนุน (Funds) จึงได้พาคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมผู้ประกอบการและกลุ่ม Startup ที่ได้รับทุนช่วยเหลือและอุดหนุน  digital transformation fund  และ คูปองดิจิทัล mini transformation voucher  ณ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์ม และ บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ด้านการเกษตร เพื่อชมการสาธิตการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และร่วมเรียนรู้และศึกษาแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การบริหารจัดการธุรกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

190628 deap2

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวเสริมว่า ดีป้ามีนโยบายการทำงานร่วมกับภาคเกษตรและผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนผ่านตัวเองและองค์กรไปสู่ดิจิทัล เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเกษตรกรไทย ว่าจะสามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลได้ เพราะอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีนวัตกรรม ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ทุกคนเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ด้วยสมาร์ทโฟนในมือ เมื่อเราสร้างแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือที่ดี มีประโยชน์ ให้เกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการ ความสามารถในการควบคุมผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดขึ้น ดังนั้น ดิจิทัลจึงไม่ใช่เรื่องของคนเมืองใหญ่หรือเป็นเรื่องไกลตัวคนต่างจังหวัดอีกต่อไป”

190628 depa3

สำหรับบริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา เป็นบริษัท Startup ด้านการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มาใช้งานแบบครบวงจร ได้รับการสนับสนุนจาก เช่น ด้านการเกษตรความแม่นยำสูง การขนส่งทางอากาศแบบอัจฉริยะ โดยมีประสบการณ์ด้า อากาศยานขนาดเล็ก และระบบอากาศยานไร้คนขับ ตลอดจนระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ Software ด้าน UAV กว่า 14 ปี ให้บริการโดรนด้านการเกษตร ประกอบไปด้วย โดรนสำหรับฉีดพ่นสารเหลวแบบต่างๆ โดรนหว่านเมล็ดพืช โดรนหว่านข้าว โดรนหว่านปุ๋ยชนิดเม็ด และโดรนสำรวจสุขภาพพืชด้วยกล้อง Multispectral

190628 depa4

นอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์สุขภาพพืชด้วยโดรน และเครื่องมือวัดทางการเกษตร บริการระบบสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ เก็บค่าสภาพอากาศแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ทิศทางลม ความกดอากาศ และอื่นๆ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลวิเคราะห์การดูแลพืช พร้อมระบบ Sofware และ Cloud Server สำหรับการใช้งาน รวมถึงบริการโปรแกรมบริหารจัดการด้านการเกษตรครบวงจร แบบฟาร์มอัจริยะ และบริการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศด้วยโดรน ได้รับทุนจากดีป้าในโครงการ depa mini transformation voucher

190628 depa5

ส่วนบริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ผ่านโครงการระบบบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน RSPO และการขนส่งแบบอัจฉริยะ Digital Platform : Smart RSPO Palm Oil Plantation and Logistic Management ผ่านแอพพลิเคชั่น สุขสมบูรณ์ แอพพลิเคชั่นสำหรับการบริหารจัดการสวนปาล์ม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยทำหน้าที่จัดการสวน บำรุงรักษา ตัดผลผลิต สรุปปริมาณผลผลิตและคาดการณ์ผลผลิตรอบถัดไป โดยใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) เก็บข้อมูลบริเวณต้นปาล์ม ซึ่งเกษตรกรต้องเดินไปที่ต้นปาล์มและพิมพ์ข้อมูลผ่านแอพ จากนั้นข้อมูลต่างๆ จะถูกรวบรวม ก่อนส่งมายัง HUB กลางที่สำนักงานของบริษัทฯ โดยเทคโนโลนีดิจิทัลดังกล่าวที่ทางบริษัทนำมาใช้ในธุรกิจ สามารถแก้ปัญหาเกษตรกรขาดการบันทึกข้อมูลการจัดการสวนปาล์ม ปัญหาโรงสกัดฯ ขาดข้อมูลปริมาณวัตถุดิบผลปาล์มสด (FFB) ที่จะเข้าสู่ระบบการผลิต และยังสามารถช่วยเกษตรกรให้ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตปาล์มให้ต่ำลง และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานอีกด้วย โดยได้รับทุนจากดีป้าในโครงการ depa digital transformation fund