depa Digital Transformation Fund for Community final26-03-19

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม เปิดรับคนมีแนวคิดสร้างสรรค์ร่วมยกระดับชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมผลักดันสู่การใช้งานจริง เปลี่ยนผ่านสู่ชุมชนดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการระดับท้องถิ่น เตรียมขยายผลไปยังพื้นที่เป้าหมาย

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (depa) กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในเชิงพื้นที่ระดับเมือง ไปจนถึงระดับชุมชนท้องถิ่น  เพื่อสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างทางสังคม พร้อมสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติ  โดยในปีนี้มุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน รวม 6 ด้าน คือ

  1. ด้านการพัฒนาด้านการเกษตรอัจฉริยะ คือ การพัฒนาการเกษตรในระดับชุมชน ทั้งการสร้างสถาบัน IOT การสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงการใช้โดรนเพื่อการเกษตร
  2. ด้านการพัฒนาสุขภาพสุขภาวะที่ดีของชุมชน คือ การให้บริการสุขภาพดิจิทัล รวมถึงระบบแจ้งเตือนภาวะฉุกเฉิน
  3. ด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน โดยมีการติดกล้อง CCTV อัจฉริยะ และการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจความเร็วรถ
  4. ด้านการตลาดดิจิทัลและกระบวนการผลิตในระดับชุมชน เป็นในรูปแบบอัตโนมัติ มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับทางการตลาดที่ชัดเจน
  5. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน มีระบบบริหารจัดการข้อมูลท่องเที่ยวที่เป็นระบบมากขึ้น รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวอัจฉริยะ
  6. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในเรื่องของการเปิดแพลตฟอร์มการบริหารจัดการขยะ และ การจัดการ Smart Home

โดยการสนับสนุนโยบายดังกล่าว มุ่งเน้นให้เกิดการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน  โดยในปีนี้ตั้งเป้าสร้างชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 40 ชุมชน ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงกลางปี 2562”

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เชิญชวนผู้ที่มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ร่วมส่งแนวคิดที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชนในพื้นที่จริง โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนสนับสนุน depa Digital transformation Fund for Community เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/โครงการ เปิดรับสมัครไอเดียตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.depa.or.th/th/funds