190213_DAT

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผนึกกำลังตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) อย่างเป็นทางการ นำโดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ และคณะรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ สถาบันดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรด้านดิจิทัล ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี AI และ Data Sciences โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม AI เพื่อให้เกิดการพัฒนาแรงงานขั้นสูงด้านดิจิทัล สำหรับรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และใกล้เคียง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา