190123_depa

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือดีป้า กล่าวว่า สำนักงานฯ ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ มีกำหนดย้ายสถานที่ทำการมายังอาคารลาดพร้าวฮิลส์ ถนนลาดพร้าว ซอย 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ โดยถือเอาวันสถาปนาครบรอบ 2 ปี คือ วันที่ 23 มกราคม 2562 เป็นวันเปิดสำนักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ

ดร.ณัฐพล กล่าวถึงเหตุผลของการย้ายที่ทำการสำนักงานฯ ใน 3 มิติหลัก คือ 1. มิติองค์ความรู้ เนื่องจากสถานที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดิน และอยู่ใจกลางการเมืองที่เลือกการเดินทางได้หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ในเส้นทางเดินรถไฟฟ้า BTS และ MRT อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยดังกล่าว อยู่ในรัศมีที่เดินทางสะดวกในการติดต่อประสานงาน 2. มิติหน่วยงานที่เป็น partner อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นต้น 3. มิติภาคเอกชน เนื่องจากห้าแยกลาดพร้าวเป็นศูนย์กลางไปสู่ย่านเศรษฐกิจ เป็นฮับด้านการขนส่งมวลชน มีรถไฟฟ้าทั้ง BTS และ MRT มีพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนจตุจักร ทำให้ได้บรรยากาศในการทำงาน

ผู้อำนวยการดีป้า กล่าวด้วยว่า สำนักงานฯ ได้กำหนดรูปแบบงานสถาปัตย์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์การเป็นองค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและการนำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่สะท้อนความล้ำสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล เรียบง่าย แต่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ พร้อมการวางแผนและจัดสรรพื้นที่การใช้ประโยช์ของอาคารลาดพร้าว ฮิลล์ โดยชั้นที่ 1 ใช้เป็นพื้นที่ติดต่อประสานงาน เป็นที่รองรับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( digital one stop service) รวมถึงพื้นที่แสดงตัวอย่างผลงานด้านดิจิทัล เป็นต้น ชั้นที่ 2  เป็นพื้นที่ที่ใช้เพื่อรองรับ การขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 รวมถึงเป็นแหล่งในการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยิดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ความสำเร็จ จากการใช้ City Data Center โซนแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงพื้นที่การสร้างเครือข่าย Maker Space เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคีนวัตกรรม รวมถึงการจับคู่ธุรกิจด้านนวัตกรรม บริการแสวงหานวัตกรรมดิจิทัล บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ชั้นที่ 3 เป็นพื้นที่ที่มีวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะ เพื่อการสร้างระบบนิเวศของดิจิทัล สตาร์ทอัพ ได้แก่พื้นที่ทำงานของสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น พื้นที่ Co-working space  พื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมกระตุ้น/นำเสนอแนวคิดการดำเนินธุรกิจ พื้นที่ห้องปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายรัฐและดิจิทัล สตาร์ทอัพ  พื้นที่ห้องประชุม รวมถึงพื้นที่ห้อง Server ของสำนักงาน เป็นต้น ชั้นที่ 4 และชั้น 5  เป็นพื้นที่ใช้ปฏิบัติงานในส่วนของสำนักงาน ชั้นที่ 7 เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์สำหรับการประชุมต่างๆ และชั้นที่ 8 เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์สำหรับผู้บริหารสำนักงาน

สำหรับกิจกรรมในงานนั้น ผอ.ดีป้า กล่าวว่า ประกอบด้วยกิจกรรม depa Grek Tales โดยการเรียนรู้จากตัวจจริงและประสบการณ์จริงจาก สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง กิจกรรม depa network & alliance ซึ่งเป็นการเปิดรับพันธมิตรที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนดิจิทัล สำนักงานฯ กิจกรรมการลงนามความร่วมมือกับเอไอเอส เพื่อสร้างแพลตฟอร์มนักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และการรับบริจาคเงินสมทบทุนเข้าศิริราชมูลนิธิ