180427 Photo_SS

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เกียรติ เป็นประธาน  เปิดตัวโครงการ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เชิญชวนออเจ้า ร่วมส่ง ผลงานการประกวด โครงการ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นำโดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ,คุณปราบต์ปฎล สุวรรณบาง, คุณบิ๊ก ศรุต วิจิตรานนท์ ,ขุนอิน  โตสง่า และศิลปินตัวแทนคนรุ่นใหม่ จากรายการคุณพระช่วย ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไทย กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๓๐